O SMD

Poslanstvo

Slovensko muzejsko društvo je prostovoljno stanovsko združenje slovenskih muzejskih in galerijskih delavcev, ki se združujejo zaradi uresničevanja svojih strokovnih interesov, njegovi člani pa lahko postanejo tudi ljubitelji muzejev.

Delovanje društva je namenjeno razvoju in popularizaciji muzejske stroke, ob spoštovanju kodeksa poklicne etike, in uveljavljanju dejavnosti varstva premične naravne in kulturne dediščine v najširšem smislu.

Med ključne naloge društva sodijo:
- Širjenje in razvoj muzejske stroke,
- vzpostavljanje etičnih in strokovnih meril za muzejsko delo,
- poudarjanje vloge muzeologije pri interpretaciji materialnih virov naše kulturne dediščine,
- izmenjava muzeoloških znanj in informacij,
- širjenje poklicnih interesov članov oziroma muzejskih delavcev nasploh,
- organiziranje strokovnih in poljudnih predavanj, posvetovanj, tečajev, okroglih miz in delavnic,
- izdajanje strokovnih, znanstvenih in poljudnih publikacij,
- organiziranje strokovnega izobraževanja muzealcev in strokovnih srečanj,
- organiziranje strokovnih ekskurzij, športnih in družabnih srečanj,
- povezovanje z drugimi sorodnimi organizacijami in posamezniki doma in po svetu.

Več v statutu.

Zgodovina delovanja SMD

Slovensko muzejsko društvo je muzejska stanovska organizacija z dolgoletno tradicijo. Predhodnik društva je leta 1839 ustanovljeno Društvo kranjskega deželnega muzeja, ki se je leta 1865 preimenovalo v Muzejsko društvo za Kranjsko in leta 1919 v Muzejsko društvo za Slovenijo. Svoje delovanje je tedaj razširilo na vse slovensko ozemlje v okviru novonastale jugoslovanske države. Do leta 1943 je imelo zgodovinsko in prirodopisno sekcijo. Po letu 1943, ko je nastalo samostojno Prirodoslovno društvo, se je muzejsko društvo usmerilo izključno v zgodovinska vprašanja.

V skladu z razvojem stroke so iz muzejskega društva izšla druga strokovna društva z delovanjem na ožjih specialnih področjih varovanja kulturne dediščine. Skozi čas se je ob spremenjenih temeljnih aktih delovanja društva večkrat spremenilo tudi njegovo ime.

V letu 1952 se je društvo, kot strokovno združenje muzejskih delavcev, preimenovalo v Društvo muzealcev Slovenije in do ustanovitve Skupnosti muzejev Slovenije leta 1970 odločilno prispevalo k razvoju slovenske muzejske mreže. V okviru svojih strokovnih sekcij je pospeševalo razvoj stroke, organiziralo strokovne posvete, izdalo vrsto strokovnih priročnikov za muzejsko delo in prvi vseslovenski Vodič po muzejih in galerijah Slovenije.

Mnoge naloge na tem področju so ostale društvena domena vse do danes, ko si Slovensko muzejsko društvo svoje naloge in pristojnosti deli s Skupnostjo muzejev Slovenije. Slovensko muzejsko društvo je ohranilo vrsto programov, povezanih s stroko in s profesionalnim razvojem zaposlenih v slovenskih muzejih, Skupnost muzejev Slovenije pa svoje naloge opravlja v interesu muzejskih ustanov kot strokovnih organizacijskih enot.

 
© SMD 2006